Regulamin zakupu e-booków

Regulamin sklepu internetowego www.iwonagajda.com

I. OGÓLNE INFORMACJE
 1. Strona działająca pod adresem www.iwonagajda.com (zwana dalej „Stroną Internetową”), prowadzona jest przez BPC GROUP POLAND sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-384) przy ul. Ks. Bpa Bednorza 2a-6, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000292152, dla której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy: 67.200,00  PLN, NIP: 9542610254, Regon: 240738263 („Spółka”).
 2. Dane kontaktowe sklepu internetowego (w tym w celu składania reklamacji) prowadzonego na Stronie Internetowej: telefon: +48 696 082 330; adres poczty elektronicznej: redakcja@bpc-guide.pl.
II. ZAMÓWIENIE
 1. Warunkiem dokonania zakupu na Stronie Internetowej jest wypełnienie formularza zamówienia na Stronie Internetowej, zapoznanie się z informacjami przekazanymi na Stronie Internetowej, zgodnie z brzmieniem art. 12 ust. 1 i 2, art. 14 i art. 17 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.) (jeżeli Klient jest konsumentem), akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu oraz dokonanie zapłaty ceny towaru.
 2. Cena podana na Stronie Internetowej jest ceną brutto, czyli zawierającą podatek od towarów i usług (VAT).
 3. Klient składając zamówienie może wedle swojego wyboru wybrać otrzymanie faktury w formie pliku o rozszerzeniu *.pdf na adres poczty elektronicznej, z którego złożono zamówienie lub w wersji papierowej doręczonej na adres swojego zamieszkania.
III. SPOSÓB ZAKUPU ORAZ PŁATNOŚCI
 1. Zamówienia składane są za pośrednictwem Strony Internetowej.
 2. Składając zamówienie przez formularz zamówienia dostępny na Stronie Internetowej następuję zawarcie umowy sprzedaży zamawianych towarów.
 3. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma za pośrednictwem poczty elektronicznej automatyczną odpowiedź potwierdzającą przyjęcie zamówienie i zawarcia umowy sprzedaży. Jeżeli Klient jest konsumentem, potwierdzenie to obejmuje informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.).
 4. Płatność jest dokonywana z góry i winna zostać zrealizowana w terminie do 2 dni od daty złożenia zamówienia poprzez wykonanie przelewu na rachunek bankowy wskazany przez Spółkę.
 5. Koszty wysyłki są wliczone w cenę, o której mowa w pkt. II ppkt 2 niniejszego Regulaminu.
IV. KONSUMENT
 1. Najpóźniej w momencie dostarczenia Klientowi będącemu konsumentem zamówionych towarów Klientowi zostaną potwierdzone poniższe informacje dotyczące:
  1. głównych cechach świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z Klientem;
  2. swoich danych identyfikujących, w szczególności o firmie, organie, który zarejestrował działalność gospodarczą, a także numerze, pod którym został zarejestrowany;
  3. adresie przedsiębiorstwa, adresie poczty elektronicznej oraz numerach telefonu lub faksu jeżeli są dostępne, pod którymi Klient może szybko i efektywnie kontaktować się;
  4. adresie, pod którym Klient może składać reklamacje;
  5. łącznej cenie lub wynagrodzeniu za świadczenie wraz z podatkami, a gdy charakter przedmiotu świadczenia nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie ich wysokości – sposobie, w jaki będą one obliczane, a także opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia;
  6. kosztach korzystania ze środka porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy, w przypadku gdy są wyższe niż stosowane zwykle za korzystanie z tego środka porozumiewania się;
  7. sposobie i terminie zapłaty;
  8. sposobie i terminie spełnienia świadczenia oraz stosowanej procedurze rozpatrywania reklamacji;
  9. sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy, a także wzorze formularza odstąpienia od umowy, zawartym w załączniku nr 2 do ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.;
  10. kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Klient;
  11. obowiązku zapłaty przez Klienta poniesionych uzasadnionych kosztów zgodnie z art. 35 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.), jeżeli Klient odstąpi od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2 o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.;
  12. braku prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 38 lub okolicznościach, w których Klient traci prawo odstąpienia od umowy;
  13. obowiązku dostarczenia rzeczy bez wad;
  14. istnieniu i treści gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposobie ich realizacji;
  15. kodeksie dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym oraz sposobie zapoznania się z nim;
  16. czasie trwania umowy lub o sposobie i przesłankach wypowiedzenia umowy – jeżeli umowa jest zawarta na czas nieoznaczony lub jeżeli ma ulegać automatycznemu przedłużeniu;
  17. minimalnym czasie trwania zobowiązań Klienta wynikających z umowy;
  18. wysokości i sposobie złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych, które Klient jest zobowiązany spełnić;
  19. funkcjonalności treści cyfrowych oraz technicznych środkach ich ochrony;
  20. mających znaczenie interoperacyjnościach treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem, o których przedsiębiorca wie lub powinien wiedzieć;
  21. możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur.
V. DOSTAWA
 1. Wersje papierowe książki wysyłane są do Klienta w następujący sposób: Kurierem bądź za pośrednictwem Poczty Polskiej. Wersje elektroniczna (e-book) przesyłane są pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.
 2. Realizacja zamówienia rozpocznie się najpóźniej w najbliższy dzień roboczy, następujący bezpośrednio po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
VI. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 1. Zgodnie z  art. 27 i następnymi ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. Klientowi będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży zamawianych towarów bez podania przyczyny w terminie 14 dni, liczonym od dnia dostarczenia Klientowi towaru (tj. od objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią). Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia wraz ze zwracanym towarem oraz dowodem zakupu, na adres BPC GROUP POLAND sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-384) przy ul. Ks. Bpa Bednorza 2a-6, przed jego upływem. Fakt otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez wysłanie stosownego informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej zostanie niezwłocznie potwierdzone Klientowi będącemu konsumentem..
 2. Pisemne  oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć z wykorzystaniem formularza, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy zwrot towaru przez Klienta będącego konsumentem winien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia odstąpienia, przy czym do zachowania tego terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
 4. Towar ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, a Klient będący konsumentem ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. Zwracany towar musi więc być kompletny i nie może być w żaden sposób zniszczony lub uszkodzony.
 5. W przypadku skutecznego odstąpienia przez Klienta będącego konsumentem od umowy sprzedaży, zwrot ceny zakupionego towaru wraz z kosztem dostarczenia towaru nastąpi nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Klienta będącego konsumentem oświadczenia o odstąpieniu od umowy, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użyto przy nabyciu towarów, albo na wskazany przez Klienta będącego konsumentem rachunek bankowy.
VII. REKLAMACJE DOKONYWANE PRZEZ KONSUMENTÓW
 1. Reklamowany towar wraz z opisem przyczyny reklamacji oraz dowodem zakupu należy odesłać niezwłocznie na adres BPC GROUP POLAND sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-384) przy ul. Ks. Bpa Bednorza 2a-6.
 2. Reklamacje rozpatrywane są niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki z reklamowanym produktem, nie później jednak, niż w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.
 3. W przypadku uznania reklamacji, wadliwy produkt zostanie wymieniony na pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe wedle decyzji Klienta będącego konsumentem nastąpi możliwość wyboru innych dostępnych towarów lub zwrot cenę towaru wraz z kosztami przesyłki.
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Dane osobowe podawane przez Klientów, przetwarzane są przez BPC GROUP POLAND sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-384) przy ul. Ks. Bpa Bednorza 2a-6, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000292152 (administrator danych).
 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niezbędne do dokonywania zakupów oraz korzystania z tych usług świadczonych drogą elektroniczną, które wymagają podania danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych następuje w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta.
 3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunię
 4. Klient podając dane oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są jego danymi.
 5. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu w każdym czasie.
 
Załącznik nr 1 do Regulaminu

(formularz ten należy wypełnić, podpisać i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy na adres poczty elektronicznej ………………………………):

“Oświadczenie o odstąpieniu od umowy”

– Ja/My(………………………………) niniejszym informuję/informujemy(………………………………) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów (………………………………; nr zamówienia: ………………………………);

– Data zawarcia umowy(………………………………)/odbioru(………………………………);

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów): ………………………………;

– Adres konsumenta(-ów): ………………………………;

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej);

– Data.